Gegevensbescherming
De basis zijn verklaringen uit Duitsland, vertaald door DeepL. In geval van problemen kunt u contact opnemen met : bcm@kiwanis.eu

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van Kiwanis International Europe. Het gebruik van de internetpagina's van Kiwanis International Europe is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokken persoon echter gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens nodig zijn. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op Kiwanis International Europe. Door middel van dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke informatie die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen geïnformeerd over hun rechten in het kader van dit privacybeleid.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Kiwanis International Europe tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen veiligheidslekken ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. 1. Definities

Het privacybeleid van Kiwanis International Europe is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt gebruikt bij de vaststelling van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen wij de gebruikte terminologie vooraf uitleggen.

Wij gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt geacht te zijn geïdentificeerd indien hij, direct of indirect, met name door associatie met een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengt.

b) de betrokken persoon

Betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) de verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elk proces of elke reeks handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door middel van indiening, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, uitwissing of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van die persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot het functioneren van de functie, de economische situatie, de gezondheid, het persoonlijk Om voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en mits er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of de instantie die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgelegd in het recht van de Unie of het nationale recht.

h) verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, instantie of andere entiteit aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft. Echter, auteur